Bộ hóa chất ELISA

R&D Systems là hệ thống chuyên cung cấp các kit ELISA đã được kiểm tra và chứng về chất lượng và độ lặp lại. Hãng đã phát triển một dải các kit ELISA phù hợp với nhiều ứng dụng bao gồm các kit trên nền quang phổ, màu huỳnh quang và hóa quang dành cho cả protein nội bào và ngoại bào. Bên cạnh đó, hàng còn cung cấp hóa chất dành cho việc nghiên cứu và phát triển qui trình ELISA độc lập.

Các bộ kit ứng dụng cho ELISA:

Quantikine® Colorimetric Sandwich ELISAs

Quantikine HS® Colorimetric Sandwich ELISAs, High Sensitivity

Quantikine IVD® Colorimetric ELISAs, for In Vitro Diagnostic Use

Parameter™ Colorimetric Competitive ELISAs

Surveyor™ IC (Intracellular) ELISAs

Cell-Based ELISAs

Link tham khảo:

http://www.rndsystems.com/product_detail_objectname_elisa_assay_product.aspx?gclid=CjwKEAjww8eiBRCE7qvK9Z7W_DgSJABfOjf2D0H6gVNrSSmMT2F0sFB3HxD7s_SHZEYNGdsaju2kjxoCOOXw_wcB

Dưới

R&D Systems là hệ thống chuyên cung cấp các kit ELISA đã được kiểm tra và chứng về chất lượng và độ lặp lại. Hãng đã phát triển một dải các kit ELISA phù hợp với nhiều ứng dụng bao gồm các kit trên nền quang phổ, màu huỳnh quang và hóa quang dành cho cả protein nội bào và ngoại bào. Bên cạnh đó, hàng còn cung cấp hóa chất dành cho việc nghiên cứu và phát triển qui trình ELISA độc lập.

Các bộ kit ứng dụng cho ELISA:

Quantikine® Colorimetric Sandwich ELISAs

Quantikine HS® Colorimetric Sandwich ELISAs, High Sensitivity

Quantikine IVD® Colorimetric ELISAs, for In Vitro Diagnostic Use

Parameter™ Colorimetric Competitive ELISAs

Surveyor™ IC (Intracellular) ELISAs

Cell-Based ELISAs

Link tham khảo:

http://www.rndsystems.com/product_detail_objectname_elisa_assay_product.aspx?gclid=CjwKEAjww8eiBRCE7qvK9Z7W_DgSJABfOjf2D0H6gVNrSSmMT2F0sFB3HxD7s_SHZEYNGdsaju2kjxoCOOXw_wcB

R&D Systems là hệ thống chuyên cung cấp các kit ELISA đã được kiểm tra và chứng về chất lượng và độ lặp lại. Hãng đã phát triển một dải các kit ELISA phù hợp với nhiều ứng dụng bao gồm các kit trên nền quang phổ, màu huỳnh quang và hóa quang dành cho cả protein nội bào và ngoại bào. Bên cạnh đó, hàng còn cung cấp hóa chất dành cho việc nghiên cứu và phát triển qui trình ELISA độc lập.

Các bộ kit ứng dụng cho ELISA:

Quantikine® Colorimetric Sandwich ELISAs

Quantikine HS® Colorimetric Sandwich ELISAs, High Sensitivity

Quantikine IVD® Colorimetric ELISAs, for In Vitro Diagnostic Use

Parameter™ Colorimetric Competitive ELISAs

Surveyor™ IC (Intracellular) ELISAs

Cell-Based ELISAs

Link tham khảo:

http://www.rndsystems.com/product_detail_objectname_elisa_assay_product.aspx?gclid=CjwKEAjww8eiBRCE7qvK9Z7W_DgSJABfOjf2D0H6gVNrSSmMT2F0sFB3HxD7s_SHZEYNGdsaju2kjxoCOOXw_wcB