Bộ hóa chất NGS

Giải pháp giải trình tự gen Next-Generation Sequencing:

Giải pháp thông minh NGS của Agilent gồm có bộ kit hóa chất đã được tối ưu hóa bằng phần mềm SureDesign và kiểm định bằng phần mềm SureCall của Agilent. Với công nghệ áp dụng cho bộ hóa chất SureSelect Target Enrichment System cho phép người dùng thực hiện các qui trình giải trình tự gien ngay cả đối với các mẫu có nồng độ thấp từ 200 ng – 3ug.

Các hệ máy sử dụng bộ kit

HiSeq (Illumina) - SureSelectXT Reagent Kit, HSQ, 16

MiSeq (Illumina) - SureSelectXT Reagent Kit, MSQ, 16

SOLID 5500 (Applied Biosystem) - SureSelect XT Reagent kit, S5500


Link tham khảo:

http://www.genomics.agilent.com/en/SureSelect-DNA-Library-Preps/SureSelectXT-Reagent-Kits/?cid=AG-PT-177&tabId=AG-PR-1302

Giải pháp giải trình tự gen Next-Generation Sequencing:

Giải pháp thông minh NGS của Agilent gồm có bộ kit hóa chất đã được tối ưu hóa bằng phần mềm SureDesign và kiểm định bằng phần mềm SureCall của Agilent. Với công nghệ áp dụng cho bộ hóa chất SureSelect Target Enrichment System cho phép người dùng thực hiện các qui trình giải trình tự gien ngay cả đối với các mẫu có nồng độ thấp từ 200 ng – 3ug.

Các hệ máy sử dụng bộ kit

HiSeq (Illumina) - SureSelectXT Reagent Kit, HSQ, 16

MiSeq (Illumina) - SureSelectXT Reagent Kit, MSQ, 16

SOLID 5500 (Applied Biosystem) - SureSelect XT Reagent kit, S5500


Link tham khảo:

http://www.genomics.agilent.com/en/SureSelect-DNA-Library-Preps/SureSelectXT-Reagent-Kits/?cid=AG-PT-177&tabId=AG-PR-1302

Giải pháp giải trình tự gen Next-Generation Sequencing:

Giải pháp thông minh NGS của Agilent gồm có bộ kit hóa chất đã được tối ưu hóa bằng phần mềm SureDesign và kiểm định bằng phần mềm SureCall của Agilent. Với công nghệ áp dụng cho bộ hóa chất SureSelect Target Enrichment System cho phép người dùng thực hiện các qui trình giải trình tự gien ngay cả đối với các mẫu có nồng độ thấp từ 200 ng – 3ug.

Các hệ máy sử dụng bộ kit

HiSeq (Illumina) - SureSelectXT Reagent Kit, HSQ, 16

MiSeq (Illumina) - SureSelectXT Reagent Kit, MSQ, 16

SOLID 5500 (Applied Biosystem) - SureSelect XT Reagent kit, S5500


Link tham khảo:

http://www.genomics.agilent.com/en/SureSelect-DNA-Library-Preps/SureSelectXT-Reagent-Kits/?cid=AG-PT-177&tabId=AG-PR-1302