Bộ kit hóa chất Microarray

Human Genome CGH + SNP Microarray cho phép phát hiện sự thay đổi về số lượng bản mẫu gen mục tiêu như LOH và UPD. Với nhiều loại kit khác nhau cho phép người sử dụng tùy chọn định dạng Array phù hợp với ứng dụng của mình.

Human Genome CGH Microarrays được ứng dụng trong việc phát hiện thay đổi về số lượng gen mục tiêu, promoter, miRNA, vùng pseudoautosomal và vùng telomeric.

Các bộ kit hiện nay:

SurePrint G3 Human Genome CGH+SNP Microarray Kit, 2x400K

SurePrint G3 Human Genome CGH+SNP Bundle, 2x400K

SurePrint G3 ISCA CGH+SNP Microarray Kit, 4x180K

SurePrint G3 ISCA CGH+SNP Bundle, 4x180K

SurePrint G3 Cancer CGH+SNP Microarray Kit, 4x180K

SurePrint G3 Cancer CGH+SNP Bundle, 4x180K

Link tham khảo

http://www.genomics.agilent.com/en/CGH-SNP-Microarrays/Human-Genome-CGH-SNP-Microarrays/?cid=AG-PT-112&tabId=AG-PR-1080

Human Genome CGH + SNP Microarray cho phép phát hiện sự thay đổi về số lượng bản mẫu gen mục tiêu như LOH và UPD. Với nhiều loại kit khác nhau cho phép người sử dụng tùy chọn định dạng Array phù hợp với ứng dụng của mình.

Human Genome CGH Microarrays được ứng dụng trong việc phát hiện thay đổi về số lượng gen mục tiêu, promoter, miRNA, vùng pseudoautosomal và vùng telomeric.

Các bộ kit hiện nay:

SurePrint G3 Human Genome CGH+SNP Microarray Kit, 2x400K

SurePrint G3 Human Genome CGH+SNP Bundle, 2x400K

SurePrint G3 ISCA CGH+SNP Microarray Kit, 4x180K

SurePrint G3 ISCA CGH+SNP Bundle, 4x180K

SurePrint G3 Cancer CGH+SNP Microarray Kit, 4x180K

SurePrint G3 Cancer CGH+SNP Bundle, 4x180K

Link tham khảo:

http://www.genomics.agilent.com/en/CGH-SNP-Microarrays/Human-Genome-CGH-SNP-Microarrays/?cid=AG-PT-112&tabId=AG-PR-1080

Human Genome CGH + SNP Microarray cho phép phát hiện sự thay đổi về số lượng bản mẫu gen mục tiêu như LOH và UPD. Với nhiều loại kit khác nhau cho phép người sử dụng tùy chọn định dạng Array phù hợp với ứng dụng của mình.

Human Genome CGH Microarrays được ứng dụng trong việc phát hiện thay đổi về số lượng gen mục tiêu, promoter, miRNA, vùng pseudoautosomal và vùng telomeric.

Các bộ kit hiện nay:

SurePrint G3 Human Genome CGH+SNP Microarray Kit, 2x400K

SurePrint G3 Human Genome CGH+SNP Bundle, 2x400K

SurePrint G3 ISCA CGH+SNP Microarray Kit, 4x180K

SurePrint G3 ISCA CGH+SNP Bundle, 4x180K

SurePrint G3 Cancer CGH+SNP Microarray Kit, 4x180K

SurePrint G3 Cancer CGH+SNP Bundle, 4x180K

Link tham khảo

http://www.genomics.agilent.com/en/CGH-SNP-Microarrays/Human-Genome-CGH-SNP-Microarrays/?cid=AG-PT-112&tabId=AG-PR-1080