trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Tạp chí Y Dược học

ISSN: 1859-3836

Tạp chí Y Dược học thuộc Trường Đại học Y Dược- Đại học Huế được phép hoạt động báo chí theo giấy phép số 1720/GP-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2010 và được Bộ Khoa học – Công nghệ cấp mã số ISSN 1859-3836 theo Quyết định số 009/TTKHCN-ISSN ngày 22 tháng 03 năm 2011. Đây là một tạp chí mang bản sắc riêng và mang tính đặc thù nghề nghiệp của Trường Đại học Y Dược nhằm mục đích phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và cập nhật thông tin về lĩnh vực y dược cho cán bộ y tế ở miền Trung, Tây Nguyên và cho cả nước.Tạp chí Y Dược học được xuất bản 6 kỳ/năm đối với số tiếng Việt và 2 kỳ/năm đối với số tiếng Anh và được phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Với quy trình phản biện chặt chẽ, khoa học với sự tham gia của các phản biện là các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực y dược trong và ngoài nước, Tạp chí Y Dược học – Trường Đại học Y Dược Huế đã được xếp vào danh mục các Tạp chí Khoa học được tính điểm công trình với số điểm là từ 0 - 0,75 điểm/công trình.


Tạp chí Y Dược học

ISSN: 1859-3836

Đang cập nhật vào ngày 11-1-2019

Tạp chí Y Dược học

ISSN: 1859-3836

Tạp chí Y Dược Học, Trường Đại học Y Dược Huế xuất bản 1 số/2 tháng, phổ biến các kết quả nghiên cứu, cập nhật thông tin Y Dược học, những thông tin ở lĩnh vực Y - Dược học trong nước và quốc tế, thông tin về nghiên cứu và đào tạo của trường Đại học Y Dược Huế. Tạp chí được phát hành rộng rãi trên toàn quốc.
Bài gửi đăng công trình nghiên cứu khoa học phải chưa được đăng ở bất kỳ tạp chí quốc gia nào.
1. Mẫu trình bày bài nghiên cứu khoa học:
- Báo cáo khoa học được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4
- Bảng mã Unicode ; Font chữ : Times New Roman, Cỡ chữ 12, Cách dòng đơn
- Canh lề: lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2cm
2. Báo cáo khoa học : có những phần được sắp xếp theo thứ tự sau đây:
- Tên đề tài nghiên cứu khoa học (Cỡ chữ 14, in hoa, đậm, đặt ở giữa)
- Tên tác giả/nhóm tác giả: Ghi bên dưới tiêu đề lớn, cỡ chữ 12, in nghiêng
Tóm tắt nghiên cứu (tiếng Việt) khoảng 200 từ. Phần tóm tắt được cấu trúc như sau: Đặt vấn đề (bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu) ; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu ; Kết quả ; Kết luận
Từ khoá : danh sách các từ khoá viết theo định dạng từ Medical Subject Headings (MeSH) theo hệ thống Index Medicus
Tóm tắt nghiên cứu (tiếng Anh) khoảng 200 từ, có cấu trúc như sau:
- Title (Cỡ chữ 12, hoa, đậm, đặt ở giữa)
- Author (Không dấu, ghi cơ quan bằng tiếng Anh) ; Background (including purposes); Materials and method; Results; Conclusion.
Key words:
Báo cáo toàn văn bao gồm: Đặt vấn đề và mục tiêu; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Kết quả; Bàn luận; Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo chính (không quá 20 tài liệu tham khảo); Phụ lục (nếu có)
Tổng số bảng và hình không quá 6.
Ảnh được quét đưa vào đúng chỗ hình minh họa và gửi kèm theo ảnh gốc (định dạng .JPEG). Danh từ tiếng Việt nếu được dịch từ tiếng nước ngoài phải được viết kèm theo từ nguyên gốc. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc của các chữ viết tắt.
Tài liệu tham khảo: Tên của tất cả tác giả; năm, tên bài báo; tên tạp chí được viết tắt theo qui ước như trong Medline;tập số; trang đầu và trang cuối của bài báo.
3. Đối với các bài tổng quan, thông tin, bài dịch: cần có đầy đủ các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã được trích dẫn trong bài. Tác giả bài tổng quan được ghi rõ chức danh, học hàm, học vị, chuyên ngành, cơ quan ở phần cuối trang đầu tiên của bài tổng quan. Bài tổng quan cũng được chế bản và in trên giấy khổ A4 và không dài quá 7 trang kể cả biểu bảng và tài liệu tham khảo.
- Các thông tin, bài dịch cần ghi rõ xuất xứ của nguồn tài liệu và các thông tin biên dịch. Đối với bài dịch cần gởi kèm theo văn bản bài báo tiếng nước ngoài.
4. Bài gửi kèm theo đĩa mềm hoặc Email theo địa chỉ tcydhue@gmail.com
5. Bài không được đăng, không trả lại bản thảo.
Tác giả chịu trách nhiệm trước Ban biên tập, công luận và những quy định liên quan đến Luật báo chí và Quyền tác giả.

BAN BIÊN TẬP

FORMATTING GUIDELINES

Journal of Medicine and Pharmacy – Hue University of Medicine and Pharmacy publishes one issue every 2 months, aiming to disseminate research results and updated information on Medicine and Pharmacy, and training and education activities of Hue University of Medicine and Pharmacy. The Journal is widely distributed throughout the country.
All submitting papers must not be published in any journals before.
1. General rules
- Use typescript in A4 paper
- Use Unicode Encodings, Fonts: Times New Roman, Size: 12, Spacing lines: 1.0
- Margins: Left: 3 cm; Right: 2 cm, Top: 2 cm, Bottom: 2 cm
2. Title
- Title: size: 14, Bold, Center Text
- Authors: written below title, size 12
3. Abstract
- In about 200 words, including: Background (including objectives), Materials and Methods, Results, Conclusions.
- Keywords: List of key words using Medical Subject Headings (MeSH) with Index Medicus.
4. Full text
- Structures: Background/Introduction, Objectives, Materials and Methods, Results, Conclusions & Recommendations, References, and Appendix (if available)
- Total number of charts and pictures should not be over six figures.
- Clip arts are formatted with .JPEG and must be sent together with original pictures to Editorial Board.
- References: Cite references in the text sequentially in the Vancouver numbering style. For example: ...as reported by Linh and colleagues [15]
- Literature Review Paper: The review is not exceeding 07 pages including tables and references. Original paper, full references and data sources quoted in the paper must be included in the submission.
5. Submission: Papers can be submitted directly (CD ROM, USB) or through email to tcydhue@gmail.com
6. The authors are responsible for their own papers and should be aware of their publication to the public as well as following the provisions of Press Law and Copyrights.

EDITORS

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top