trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Tạp chí Y tế công cộng

ISSN: 1859-1868

Tạp chí Y Tế Công Cộng nhận đăng tải các thông tin và các công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng và các thông tin liên quan đến chuyên ngành y tế công cộng như: dịch tễ học hiện đại, sức khoẻ môi trường, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, các bệnh ung thư, HIV/AIDS, chấn thương, dược cộng đồng, chính sách y tế, quản lý ý tế, kinh tế y tế, sức khoẻ lao động, phục hồi chức năng, sức khoẻ sinh sản, dân số/KHHGĐ, sức khoẻ vị thành niên, giáo dục và nâng cao SK, khoa học xã hội, nhân học, khoa học hành vi, công nghệ thông tin y học ..v..v...

Xin gửi bài về địa chỉ sau: 
Nguyễn Thị Quý
Hội Y tế Công Cộng Việt Nam
138 Giảng võ, Hà nội

Điện thoại: 04-7366265 – 2662348
Fax: 04-7366265
Di động: 0983103997
E-mail: ntq1@hsph.edu.vn

Tất cả các tin, bài đều sẽ được gửi đến các chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn tương ứng và các thành viên của Ban biên tập xét duyệt trước khi đăng.

Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí Y Tế Công Cộng nhận đăng tải các thông tin và các công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng và các thông tin liên quan đến chuyên ngành y tế công cộng như: dịch tễ học hiện đại, sức khoẻ môi trường, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, các bệnh ung thư, HIV/AIDS, chấn thương, dược cộng đồng, chính sách y tế, quản lý ý tế, kinh tế y tế, sức khoẻ lao động, phục hồi chức năng, sức khoẻ sinh sản, dân số/KHHGĐ, sức khoẻ vị thành niên, giáo dục và nâng cao SK, khoa học xã hội, nhân học, khoa học hành vi, công nghệ thông tin y học ..v..v...

Tạp chí Y tế công cộng

ISSN: 1859-1868

Đang cập nhật

Tạp chí Y tế công cộng

ISSN: 1859-1868

Các bài gửi đăng cần đáp ứng các yêu cầu sau:
A. Yêu cầu chung:

 1. Bài gửi đăng là bài chưa in ở các báo, tạp chí khác.
 2. Phần nội dung chính (main text) của bài gửi đăng không dài quá 4000 từ.
 3. Khi dùng chữ viết tắt, cần phải có chú thích lần đầu trước khi sử dụng.
 4. Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam
 5. Gửi văn bản in giấy và bản điện tử, sử dụng bảng mã Unicode (kiểu chữ Arial hoặc Times New Roman), hoặc bảng mã TCVN3-ABC (kiểu chữ VnTime.), khổ A4, khoảng cách giữa các dòng là gấp đôi, lề mỗi chiều để 3cm (khoảng 1 inch).


B. Yêu cầu cụ thể cho mỗi dạng bài viết: 
I. Các báo cáo, công trình nghiên cứu khoa học: Các mục trong bài nên tuân thủ theo trình tự sau:

 1. Đầu đề/tiêu đề: đề nghị tác giả cung cấp đầu đề bằng tiếng Việt và tiếng Anh
 2. Họ và tên (các) tác giả: ghi rõ tên và học vị của các tác giả. Số lượng tác giả không nên vượt quá 6 tác giả cho một bài báo trừ trường hợp nghiên cứu do nhiều cơ quan/đơn vị cùng tham gia thực hiện 
 3. Tóm tắt tiếng Việt: khoảng 200 từ. Chọn và ghi 5-8 từ chính (key words) để giúp cho việc tham khảo sau này
 4. Tóm tắt tiếng Anh: khoảng 200 từ và liệt kê 5-8 từ chính như phần tiếng Việt 
 5. Nội dung chính bao gồm những nội dung sau:
  • Đặt vấn đề và Mục tiêu
  • Phương pháp nghiên cứu 
  • Kết quả
  • Bàn luận
  • Khuyến nghị
 6. Tài liệu tham khảo:
  • Liệt kê tối đa 20 tài liệu tham khảo.
  • Trong phần nội dung bài viết, chỉ rõ tài liệu tham khảo bằng cách đánh số, các chữ số được viết dưới dạng số trong ngoặc vuông (ví dụ: Hà nội 1, 21), số thứ tự tài liệu tham khảo trong bài viết tương ứng với số thứ tự trong mục Tài liệu tham khảo sau khi đã sắp xếp theo vần ABC theo hướng dẫn
  • Nếu có cả tài liệu tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì sắp xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…).
  • Với các tài liệu tham khảo tiếng Việt sắp xếp tài liệu theo vần ABC theo tên riêng của các tác giả 
  • Với các tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài sắp xếp tài liệu theo vần ABC theo Họ của tác giả
  • Tham khảo thêm “Hướng dẫn chi tiết về cách viết tài liệu tham khảo”
 7. Lời cảm ơn: Không bắt buộc
 8. Giới thiệu về tác giả 
  Cung cấp thông tin ngắn gọn bao gồm: Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ, cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ (bao gồm: địa chỉ thư, điện thoại, email, fax) 
 9. Bảng biểu:
  • Tổng số hình ảnh/bảng/biểu đồ (nếu có) không vượt quá 5.
  • Đánh số bảng/biểu theo thứ tự đề cập trong phần nội dung của bài viết.
  • Tiêu đề của bảng được trình bày trước/trên bảng, tiêu đề của đồ thị, biểu đồ, hình vẽ được trình bày ở sau/dưới đồ thị, biểu đồ, hình vẽ
 10. Hình ảnh minh họa
  • Tranh ảnh minh họa nên để ở dạng ảnh đen trắng hoặc gửi ảnh gốc. Chú ý rằng phần minh họa bằng hình ảnh không trả lại.
  • Cỡ ảnh và tranh không vượt quá 203 x 254mm.
  • Nếu muốn in ảnh màu, tác giả phải trả chi phí.


II. Các bài tổng quan: 
Các bài tổng quan thường dựa trên việc tổng hợp và phân tích các tài liệu và số liệu thứ cấp. Trình tự các phần trong bài viết có thể theo trình tự như các bài nghiên cứu khoa học, tuy nhiên điều này phụ thuộc vào cách tiếp cận vấn đề của từng tác giả. Các bài tổng quan cần nêu đủ các nguồn số liệu và tài liệu tham khảo trích dẫn trong bài. 

III. Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm: 
Báo cáo chia xẻ kinh nghiệm có thể đề cập đến các hoạt động, chương trình đào tạo, hay các can thiệp cộng đồng liên quan tới y tế công cộng, ví dụ như phân tích sâu về các chính sách y tế; giới thiệu về chương trình đào tạo YTCC kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, tóm tắt nội dung một hội nghị về sức khỏe vị thành niên; đánh giá hiệu quả các can thiệp về vệ sinh môi trường, ..v..v... 

IV. Thông tin và bài dịch liên quan đến y tế công cộng: Các thông tin cần ghi rõ xuất xứ, ngày tháng của nguồn thông tin hoặc bài dịch.


Vietnam Journal Public Health (VJPH) is the voice of Vietnam Public Health Association (VPHA). It has received the certificate to take part in the press activities of The Cultural and Informatic Ministry: No. 48 dated May 28th 2004. VJPH is the first peer-reviewed scientific journal in the field of public health in Vietnam.
As our plan, the first VJPH issue will be published in August, 2004. At the beginning period, VJPH will be published quarterly. VJPH publishes qualitative articles and scientific research; providing new information and knowledge involving to public health such as: modern epidemiology, environmental sanitation, infectious disease prevention, cancers, HIV/AIDS, injury, scientific method, public pharmacy, administrative science, economic health, labour medicine, rehabilitation, reproductive health, family planning, adult health, health improvement and education, anthropological and social science, behaviour science, medicine information technology... 

Please send manuscripts to:
Nguyen Thi Quy
Vietnam Public Health Association
138 Giangvo, Hanoi
Tel/Fax: (84-4) 7 366 265
E-mail: ntq1@hsph.edu.vn

Before publishing, the manuscripts are reviewed by correlative professors and members of the editorial board. 

To be accepted for publication on VJPH, please follow the requirements:

General requirements:

 1. The article is original, that is not under consideration by another journal, and that this material has not been previously published.
 2. The article should be not more than 4,000 words including pictures, tables and references.
 3. The letter for which an abbreviation stands should precede its first use in the text 
 4. The full terms are used according to the Vietnam encyclopaedic dictionary.
 5. Manuscripts must be printed on A4 paper size and computer diskette, Unicode: 6909:2001 VN standard, Arial or Times New Roman font, double-spaced, leave wide margins on all four sides 3cm (about 1 inch).Detailed requirements for each article: 
I. Scientific research:

 1. The title
 2. The full names of all authors: name and degree.
 3. Vietnamese abstract: limit the number of words to 200. Choose and list of five to eight key words for indexing.
 4. English abstract: limit the number of words to 150 and list of five to eight key words as Vietnamese one (it's not compulsory).
   
 5. Contents of the main text:
  • Main ideas and Objectives
  • Research Method
  • Result
  • Discussion, Conclusion, Recommendation
 6. References:
  • Number the references in order of mention in text.
  • Limit references to 20, if possible. (e.g: Hanoi1,2)
  • Identify references in text by arabic numerals in superscript.
  • Refer to “A detailed guideline to the writing of referencest”
 7. Thanks: optional
 8. Biography of author
  To provide brief information including: full name, academic title, degree, title, place of work and address (consisting of letter address, telephone, e-mail, fax)
 9. Table:
  • Limit the number of tables to 5.
  • Put the table at the end of article and start each table on a new page.
  • Give each table a number in order of mention in text.
  • Provide footnotes for explanatory matter.
 10. The illustrations:
  • Illustration should be submitted in original ink drawings or glossy black and white. Please note that artwork of published articles will not be returned.
  • Size of photos and drawings must not exceed 203 x 245 mm.
  • Color photographs will be published at the author's expense.II. General article: 
General article is based on collection and classification of secondary documents and figures. The order of mention in text can be used according to in scientific research one. However, this belongs to the method to access idea of each author. There must be enough the source of figures indicated and references in general article.

III. Sharing experiment report: 
Sharing experiment report can give activities, education programme or public interventions relating to pubic health such as: analysing in detailed on health policy, introducing public health education program combine theory and practice, reporting the content of adult's health conference; appreciating the effect of intervention on environmental sanitation...

IV. Information and translation related to public health: 
It is necessary to state origin, date of information source or translation.

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top