trichdan.link
Xin lỗi bạn , thư viện này đang ở chế độ riêng tư.
Bạn chỉ có thể xem thư viện này khi người tạo ra thư viện bật chế độ chia sẽ. Trân trọng cám ơn.

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top