trichdan.link

Bài báo
Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top